Ogólne warunki handlowe firmy Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

1. ZAKRES WAŻNOŚCI

1.1. Niniejsze Ogólne warunki handlowe (dalej zwane Warunkami) obowiązują dla wszystkich stosunków handlowych pomiędzy firmą Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH jako wykonawcą (dalej zwaną Wykonawcą) oraz klientem jako zamawiającym (dalej zwanym Zamawiającym). Zawsze obowiązuje wersja Warunków ważna w chwili zawarcia umowy.

1.2. Warunki obowiązują dla wszystkich dostaw i usług, dostaw sprzętu komputerowego i oprogramowania, dla tych ostatnich jednak tylko wówczas, kiedy nie jest sporządzana w danym zakresie oddzielna umowa o oprogramowanie.

1.3. Modyfikacje lub dodatkowe ustalenia, odbiegające od zapisów Warunków, obowiązują jedynie wówczas, jeśli zostaną jednoznacznie ustalone na piśmie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

1.4. Odmienne, przeciwstawne lub uzupełniające Ogólne warunki handlowe nie stają się treścią umowy, nawet gdy o nich poinformowano, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wyraźnie w formie pisemnej wyrazi zgodę na ich obowiązywanie.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Oferty Wykonawcy są swobodne i niewiążące.

2.2. Umowa wchodzi w życie dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia albo z początkiem realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

2.3. W przypadku niewypełnienia umowy z powodów, które pozostają po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego karą umowną obejmującą 15% wartości zamówienia netto.  Wyklucza się zastosowanie sądowego prawa do zmniejszenia lub zwolnienia z opłaty odszkodowania. Niezależnie od tego Wykonawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia rzeczywistych szkód, które przekraczają wartość kary umownej.

3. DOSTAWA I PONOSZENIE RYZYKA

3.1. Wszystkie dostawy lub dostarczenia usług i towarów Wykonawcy są realizowane z Salzburga (siedziba Wykonawcy) na koszt i ryzyko Zamawiającego. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego, kiedy przedmiot dostaw zostanie przygotowany do wysyłki lub do odbioru albo kiedy przedmiot dostaw zostanie przekazany do spedytora, przewoźnika lub innej osoby lub firmy transportowej.

3.2. Umowa o ubezpieczenie transportowe jest zawierana tylko na wyraźne, pisemne życzenie i na koszt Zamawiającego.

3.3. Jeśli nie zostanie jednoznacznie ustalona wysyłka całościowa, Wykonawca jest uprawniony do dokonywania dostaw cząstkowych.

3.4. Terminy dostaw wymagają jednoznacznego ustalenia w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania ustalonego terminu dostaw z zastrzeżeniem zdarzeń niemożliwych do przewidzenia lub niezależnych od niego, jak wszystkie przypadki o charakterze siły wyższej, wojny, interwencje organów państwowych, zakłócenia ruchu drogowego, braki energii, konflikty w pracy albo niewypełnienie zobowiązania do dostaw podwykonawców Wykonawcy. Wyżej wymienione okoliczności uprawniają Wykonawcę do przedłużenia czasu dostawy przynajmniej o czas występowania nieprawidłowości albo do odstąpienia od umowy.

3.5. Jeśli dostarczenie gotowego do wysyłki towaru nie jest możliwe (bez winy Wykonawcy) albo nie jest pożądane ze strony Zamawiającego bądź kiedy towar nie zostanie odebrany przez Zamawiającego, uznaje się, że zwłoka w przyjęciu dostawy leży po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca ma prawo zmagazynować towar na koszt Zamawiającego, co jest jednoznaczne z uznaniem dostawy za wykonaną. Nie ma to wpływu na ustalone warunki płatności.

3.6. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Zamawiającego w przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w dostawach jest wykluczone w przypadku występowania nierażącej lekkomyślności. Jeśli wystąpi brak możliwości wyświadczenia usługi, np. w wyniku tego, że dostawcy Wykonawcy przestali prowadzić produkcję lub dostawy albo z powodu, że usługa stała się dla Wykonawcy niekorzystna pod względem ekonomicznym, Wykonawca jest zwolniony ze zobowiązania wynikającego z tej umowy, przy tym druga strona nie ma możliwości otrzymania zapewnienia rekompensaty szkód.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Rachunki Wykonawcy są płatne według warunków zawartych w ofercie. Płatność uznaje się za dokonaną z dniem, w którym Wykonawca dysponuje pełną kwotą rachunku. Ustalone upusty, rabaty oraz/lub skonta obowiązują tylko w przypadku terminowej płatności przez Zamawiającego. Tego rodzaju ustalenia tracą ważność w przypadku wystąpienia niewypłacalności (ugoda pozasądowa, postępowanie upadłościowe).

4.2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania rachunków cząstkowych. Znajdują dla nich analogiczne zastosowanie ustalone warunki płatności.

4.3. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych rocznie powyżej danej bazowej stopy odsetkowej. Oprócz tego Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Wykonawcy odpowiednie dla danego celowego działania oraz niezbędne koszty (opłaty za upomnienia i czynności windykacyjne) związane ze zleceniem windykacji otwartej wierzytelności firmie windykacyjnej albo kancelarii prawnej. Wykonawca jednoznacznie zastrzega sobie prawo wysuwania dalszych roszczeń odszkodowawczych.

4.4. Weksle i czeki będą przyjmowane tylko po odpowiednich dodatkowych ustaleniach oraz tylko jako środki płatnicze. Wszystkie opłaty związane z przyjęciem i dyskontowaniem weksli i czeków ponosi Zamawiający.

4.5. Jeśli ze strony Zamawiającego nastąpi zwłoka w związku z całkowitą lub częściową płatnością wymagalnego rachunku albo wystawione przez Zamawiającego weksle lub czeki nie zostaną opłacone po ich przedłożeniu, Wykonawca jest uprawniony do natychmiastowego domagania się uregulowania wszystkich swoich otwartych wierzytelności, także wynikających z innych stosunków umownych lub z innych zamówień. W przypadku zwłoki w płatności pozostającej po stronie Zamawiającego Wykonawca ma też prawo – po wyznaczeniu dodatkowego dziesięciodniowego terminu na dokonanie płatności – odstąpić od bieżących umów, także jeśli zostały już częściowo zrealizowane. Odstąpienie od umów przez Wykonawcę w takiej sytuacji nie daje Zamawiającemu możliwości dochodzenia swoich roszczeń na tej podstawie.

4.6. W przypadku ustaleń o płatności ratalnej, nieterminowe albo niepełne płatności choćby jednej raty traktowane są jako niedotrzymanie terminów. Cała wymagalna wierzytelność staje się wówczas płatna ze skutkiem natychmiastowym.

4.7. Zamawiający nie ma prawa rozliczania własnych należności, niezależnie od ich rodzaju, z wierzytelnościami Wykonawcy. Zamawiający nie ma też prawa wstrzymywania płatności z tytułu niepełnej dostawy, roszczeń gwarancyjnych lub występowania braków w wyświadczonych usługach lub zrealizowanych dostawach.

5. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI, PRAWO AUTORSKIE ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA

5.1. Dla wszystkich dostaw i usług Wykonawcy uzgadnia się zastrzeżenie własności do całkowitego opłacenia wszystkich otwartych nieuregulowanych należności, wynikających z występującego stosunku handlowego.

5.2. Z chwilą dostawy i dokonania zapłaty za oprogramowanie nie nabywa się prawa własności, a jedynie prawo użytkowania. Programy pozostają własnością producenta lub Wykonawcy. Z programu można korzystać tylko na jednym systemie komputerowym według warunków użytkowania. Nie wolno wykonywać kopii programów. Wyjątkiem są kopie mające na celu zabezpieczenie danych. Nabywca lub Zamawiający zobowiązuje się nie przekazywać programów podmiotom trzecim ani nie udostępniać im aplikacji w żadnej formie. Przeniesienie praw do użytkowania programów na inny podmiot nie może następować bez zgody Wykonawcy. Dla podręczników programów oraz innych dokumentów obowiązują te same regulacje pod względem tworzenia kopii i przekazywania.

6. GWARANCJA, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Niezwłocznie po dostarczeniu Zamawiający jest zobowiązany skontrolować towar pod względem występowania wad oraz niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 7 dni po dostawie – zgłosić Wykonawcy wszystkie stwierdzone wady w piśmie wysłanym listem poleconym. Wady ukryte należy zgłosić Wykonawcy najpóźniej 7 dni po ich wykryciu, na piśmie wysłanym listem poleconym. W przeciwnym wypadku następuje utrata wszelkich praw z tytułu rękojmi. Ustne porozumienia o usunięciu wad są prawnie nieskuteczne.

6.2. Reklamacje z tytułu uszkodzeń towaru podczas transportu Zamawiający jest zobowiązany wręczyć niezwłocznie po odbiorze towaru przewoźnikowi do potwierdzenia na piśmie lub odnotowywać je w protokole szkód. Reklamacje takie należy jak najszybciej zgłaszać Wykonawcy z przedłożeniem potwierdzenia (protokołu szkód). W przeciwnym razie wszelka odpowiedzialność Wykonawcy jest wykluczona.

6.3. Wskutek dokonanego nieterminowo albo w nieodpowiedniej formie zgłoszenia wad albo wskutek dokonanych na własną rękę przeróbek w obrębie towaru odpowiedzialność Wykonawcy jest uchylana. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia w stosunku do Wykonawcy roszczeń gwarancyjnych albo innych roszczeń z tytułu rzekomej wady towaru.

6.4. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia Wykonawcy reklamowanego towaru pod rygorem utraty praw z tytułu rękojmi. Koszty transportu towaru do Wykonawcy i z powrotem, realizowanego w celu usunięcia wad, ponosi Zamawiający. Jeśli okaże się, że towar nie wykazuje wad lub że zgłoszenie wady było nieuzasadnione, Zamawiający ponosi także inne powstające w związku z tym koszty. Wykonawca jest uprawniony naliczyć Zamawiającemu także odpowiednią opłatę za dokonanie kontroli kwestionowanego towaru.

6.5. Dla wszystkich stanowiących przedmiot umowy dostaw i usług termin gwarancyjny obejmuje 1 rok od przekazania towaru lub od wyświadczenia usługi.

6.6. Wykonawca ma prawo wykonać dostawę zastępczą zamiast roszczenia Zamawiającego żądającego rozwiązania umowy lub obniżenia cen.

6.7. Wady w obrębie dostaw cząstkowych nie upoważniają Zamawiającego do anulowania całego zamówienia lub innych zamówień.

6.8. Wykonanie prac i dostaw wynikających z zobowiązań gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia pierwotnego okresu gwarancyjnego niezwiązanego z tym zakresu dostaw.

6.9. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest spełnienie przez Zamawiającego wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, w pełnym zakresie, wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi.

6.10. Poza zakresem zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do działania umyślnego lub rażącej lekkomyślności. Odpowiedzialność za nierażącą lekkomyślność, rekompensata szkód późniejszych i szkód majątkowych, rekompensata niepoczynionych oszczędności, utraty odsetek oraz szkód wynikających z roszczeń podmiotów trzecich w stosunku do Zamawiającego jest wykluczona.

6.11. W przypadku oprogramowania Wykonawca nie daje gwarancji dotyczącej możliwości prowadzenia sprzedaży albo stosowania do określonych celów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rekompensatę szkód długotrwałych i szkód późniejszych, które wiążą się ze stosowaniem dostarczonego oprogramowania. Zamawiający ponosi samodzielną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych. Zamawiający jednoznacznie oznajmia, że przy uwzględnieniu obecnego stanu rozwoju techniki błędy oprogramowania nie mogą zostać całkowicie wykluczone. Wykonawca nie daje gwarancji dotyczącej określonych właściwości oprogramowania ani dotyczącej ich przydatności dla określonych celów lub potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w obrębie programowania ze względu na jego konsekwentne rozwijanie. Wykluczona jest gwarancja na oprogramowanie, które zostało zmodyfikowane przez Zamawiającego.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Wykonawca jest uprawniony odmówić realizacji dostawy lub usługi do chwili dokonania albo zapewnienia przewidzianej do zapłacenia przez Zamawiającego kwoty, jeśli płatność będzie zagrożona przez niepewną sytuację majątkową Zamawiającego. Jeśli płatność lub jej zapewnienie nie nastąpi w określonym terminie, Wykonawca może odstąpić od umowy. Takie odstąpienie od umowy może zostać ogłoszone także w odniesieniu do otwartego jeszcze zakresu dostaw lub usług; Zamawiający nie ma prawa wyprowadzać na tej podstawie żadnych praw lub roszczeń, niezależnie od ich rodzaju.

7.2. Jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z powodów, które pozostają w jego zakresie odpowiedzialności albo bez podawania powodów tej decyzji, Wykonawca może albo domagać się utrzymania umowy, albo naliczyć 15% karę umowną za zerwanie umowy, niezależnie od możliwości wysuwania dalszych roszczeń odszkodowawczych. Ustalona kwota kary umownej nie podlega sądowemu prawu do zmniejszenia lub zwolnienia z odszkodowania.

8. OCHRONA DANYCH

8.1. Zamawiający jednoznacznie wyraża zgodę na zbieranie, zapisywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę podanych mu przez Zamawiającego danych (nazwiska, adresy, adresy e-mail, dane kart kredytowych, dane do przelewów) w celach wypełnienia umowy oraz obsługi Zamawiającego, a także we własnych celach reklamowych, mających wspierać procesy automatyzacji. Zamawiający może w każdej chwili odwołać wydaną zgodę w formie pisemnej.

8.2. Z zastrzeżeniem możliwego w każdej chwili, pisemnego odwołania ze strony Zamawiającego, Wykonawca jest upoważniony do powoływania się na swoich nośnikach reklamowych, w szczególności na swojej stronie internetowej – z podaniem nazwy i logo firmy – na występujący stosunek handlowy z Zamawiającym.

9. USTALENIA KOŃCOWE

9.1. Miejscem wypełnienia umowy jest Salzburg (siedziba Wykonawcy). Jako sąd właściwy dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy albo tych Warunków ustala się sąd austriacki właściwy terytorialnie i rzeczowo dla siedziby Wykonawcy. Niezależnie od powyższego ustalenia o właściwości terytorialnej sądu Wykonawca ma prawo dochodzić swoich roszczeń w stosunku do Zamawiającego w dowolnym miejscu i przed każdym sądem – wedle własnego wyboru, o ile sąd ten może być właściwy dla rozstrzygania sprawy według przepisów ustawowych – w szczególności, kiedy może być właściwy zamiast sądu właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania Zamawiającego.

 

9.2. Obowiązuje prawo austriackie z wykluczeniem zastosowania norm odsyłających. Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

9.3. Jeśli poszczególne ustalenia tej umowy albo tych Warunków okazałyby się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie wpływa to na skuteczność pozostałych ustaleń. Całkowicie lub częściowo nieskuteczna regulacja zostanie zastąpiona regulacją, która będzie najbliższa gospodarczemu celowi pierwotnego zapisu.