Skontaktuj się z Ekspertem

Statystyczna kontrola procesów

 

Analiza jakości i statystyczne oceny z oprogramowaniem zenon

 

 

In zenon you can create reports for statistical evaluations of production quality at the touch of a button.  Statistical Process Control (SPC) is often used to measure and assure quality in production settings. Further statistical reports can be visualized in addition to the standard SPC reports for the analysis of Process Capability, Control Chart, and Histogram.Oprogramowanie zenon umożliwia tworzenie raportów statystycznych ocen jakości produkcji przy użyciu tylko jednego przycisku. Statystyczna kontrola procesów (SPC) jest często wykorzystywana w mierzeniu i zapewnianiu jakości w warunkach produkcji. Oprócz standardowych raportów SPC na potrzeby analizy przydatności procesów, wykresu kontrolnego i histogramu możliwe jest wizualizowanie również innych raportów statystycznych.Statistical Process Control

Fact Sheet

Statistical Process Control

164 KB

Potencjał Procesu

 

 

Analiza możliwości procesu pokazuje — na przykład przy użyciu wskaźnika potencjału procesu (CP) lub możliwości procesu (CPK) — czy jakość produkcji jest stała, a sama produkcja jest realizowana w zakresie określonych limitów. Ten rodzaj analizy jest wykorzystywany najczęściej w fazie produkcji pilotażowej w celu potwierdzenia, że produkcja seryjna będzie możliwa w zakresie uprzednio zdefiniowanych parametrów.

 

 

Fast Facts

  • Raporty statystyczne dla kontroli jakości
  • Raporty SPC do oceny stabilności jakości produkcji
  • Szybkie wykrywanie odchyleń w procesie produkcji
  • Redukcja strat spowodowanych niską jakością

Wykres kontrolny

Wykres kontrolny zawiera informacje o stabilności jakości w produkcji seryjnej. Umożliwia on wykrywanie zmian jakości produkcji na wczesnym etapie, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań korygujących. Wizualny format wykresu kontrolnego jest określany przez średnią wartość produkcji i standardowe odchylenie lub wielkość próbki. Raport śledzi średnią wartość i standardowe odchylenie oraz wskazuje, czy limity lub zakres tolerancji nie zostały przekroczone. Na podstawie jego analizy można zadecydować, czy jest konieczne podjęcie dodatkowych działań w celu zapewnienia jakości.

 

Histogram

Histogram pokazuje, w jakim stopniu zmierzone wartości odbiegają od wartości nominalnej oraz, ile zmierzonych wartości odbiega od wymaganej normy. Z pomocą histogramu można stwierdzić poziom stabilności jakości gotowych produktów.

 

Inne raporty statystyczne

  • Wykres pudełkowy porównuje zbiory wartości i ilustruje podział wartości. Dostarcza on informacje, przykładowo, o medianie lub kwartylu, w przejrzystym formacie.
  • Trendy z limitami l dostarczają informacje o przekroczeniu wartości granicznych. Można również wizualizować pojedyncze lub agregorwane trendy.
  • W trendach na osiach XY jedna zmienna jest mapowana na osi x, a druga na osi y. Obie wartości zarejestrowane w tym samym czasie są przedstawione w postaci punktu. Wykres trendu na osiach XY umożliwia śledzenie zachowania dwóch zmiennych, co pozwala na natychmiastowe zidentyfikowanie odchyleń w jednym z dwóch kierunków.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI