Skontaktuj się z Ekspertem

System zarządzania produkcją w branży spożywczej

 

Producenci z branży spożywczej muszą równoważyć wiele rodzajów zużycia energii. Od ogrzewania posadzek w zimie po zasilanie maszyn, czyszczenie sprzętu i zapewnienie oświetlenia, koszty środków produkcji mogą się kumulować, ale stanowią jednocześnie świetne pole do oszczędności. zenon to solidny system zarządzania produkcją, który może pomóc w zrównoważeniu środków produkcji w zakładzie spożywczym i poprawić efektywność kosztową dzięki kompleksowej automatyzacji, kontroli i analizie.

 

 

Wyzwania dla zakładów spożywczych

Jeśli chodzi o nadzór środków produkcji w branży spożywczej, każdy zakład jest inny, niemniej zwykle występują następujące kwestie:

 • Monitorowanie zużycia energii: Aby obniżyć zużycie energii, trzeba zrozumieć obecne zużycie w zakładzie. Takie dane mają kluczowe znaczenie dla pomiaru zużycia i oceny sukcesu. Monitorowanie zużycia energii pozwala również stwierdzić, kiedy zużycie energii odbiega od przyjętego planu. Jeśli jakieś urządzenie zużywa więcej energii, niż powinno, może to świadczyć o jakimś problemie mechanicznym, alerty mogą zatem być pomocne na wielu poziomach.
 • Zapewnienie niezawodnej energii: Linia produkcyjna musi działać nieprzerwanie, nawet kiedy występują problemy z łańcuchem dostaw energii. System zarządzania środkami produkcji wymaga zapewnienia dostępu do energii, kiedy jest ona potrzebna. Linia może być zasilana przez dostawcę energii, generator lub elektrownię zakładową.
 • Zoptymalizowana wydajność: Chcemy oszczędzać energię, ale zakłady produkcji żywności muszą spełniać wymagania produkcyjne, żeby utrzymać rentowność i wytwarzać produkty wysokiej jakości. Wymaga to monitorowania sposobu zasilania linii produkcyjnej bez uszczerbku dla niezbędnych kroków, takich jak podgrzewanie komponentów i produktów do określonej temperatury w celu zniszczenia drobnoustrojów.
 • Zgodność: Trzeba przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji, dotyczących na przykład bezpiecznej produkcji żywności i odprowadzania wody.

 

Jak zenon pomaga producentom nadzorowaniu produkcji

Oprogramowanie zenon, jako system zarządzania produkcją, pomaga zakładom spożywczym we wszystkich wymienionych wyżej kwestiach dzięki szerokiemu zakresowi funkcji:

 • Centralny panel sterowania: zenon łączy wszystkie urządzenia i dane zakładu w jednym, przejrzystym panelu sterowania. Użytkownicy uzyskują szybki dostęp do widoku z kamer, listy alarmów i zdarzeń, trendów, wyświetlania kluczowych wskaźników wydajności i innych funkcji. Mogą szybko reagować na problemy i sytuacje awaryjne i mieć w pogotowiu narzędzia zwiększające wydajność.
 • Scentralizowane gromadzenie i analiza danych w niejednorodnym otoczeniu: Nawet jeśli środki produkcyjne obejmują urządzenia, takie jak sprężarki, chłodziarki, podgrzewacze, urządzenia do uzdatniania wody, zenon może połączyć je wszystkie, ułatwiając ich monitorowanie. Wachlarz przyjaznych dla użytkownika narzędzi obejmuje między innymi moduł Process Recorder, modele 3D oraz tworzenie przydatnych raportów.
 • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym: Podczas monitorowania linii produkcyjnej potrzebne są wiarygodne, aktualne informacje. Oprogramowanie zenon zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to na przykład natychmiastową eskalację alarmów w celu zmniejszenia liczby przestojów oraz zwiększenia dostępności i niezawodności środków produkcyjnych.
 • Większa wydajność: Całościowy ogląd linii produkcyjnej i inteligentna analiza danych pozwalają na identyfikację możliwości poprawy wydajności, pozwalając na zmniejszenie zużycia energii i stworzenie bardziej zoptymalizowanych procesów.
 • Niższe koszty: Lepsza wydajność i mniejsze zużycie oznaczają niższe koszty operacyjne, co zwiększa rentowność zakładu. Zarządzanie obciążeniem za pomocą oprogramowania zenon umożliwia obniżenie kosztów poprzez automatyzację kontroli energii, unikanie pików szczytowych i obniżenie kosztów energii.
 • Wgląd w istotne dane: Gromadząc dane ze środków i urządzeń produkcyjnych, zenon dostarcza jeszcze więcej wartościowych informacji. Skorelowanie danych produkcyjnych z informacjami na temat energii i środków produkcji pozwala zidentyfikować straty i potencjalne problemy, zanim staną się rzeczywistymi.

 

Skontaktuj się z COPA-DATA jeszcze dziś

Kompleksowy ogląd w czasie rzeczywistym i wyczerpująca analiza danych sprawiają, że zenon stanowi idealny system zarządzania produkcją dla zakładów produkujących żywność i napoje. Ta wydajna platforma jest dziełem ekspertów z firmy COPA-DATA, która działa w branży od 1987 roku i nieustannie udoskonala oprogramowanie zenon przy użyciu najnowszych technologii i usprawnia jego obsługę.

Aby dowiedzieć się więcej o wdrażaniu oprogramowania zenon, skontaktuj się z COPA-DATA. 

How zenon helps food and beverage manufacturers with utilities supervision

zenon helps with the above challenges through a wide range of features for food and beverage manufacturers:

 • Centralized dashboard: zenon brings your facility's equipment and data into one easy-to-read dashboard. Users get quick access to top-down camera views, alarm and event lists, trends, key performance indicator displays and features. They can quickly respond to problems and emergencies and stay prepared with productivity-boosting tools.
 • Centralized data acquisition and analysis in a heterogeneous environment: Even when your utilities include machines like compressors, coolers, heaters and water treatment equipment, zenon can bring it all together for easier monitoring. Some of these user-friendly tools include a Process Recorder, 3D models and meaningful report generation.
 • Real-time data access: When you monitor a production line, you need reliable, up-to-date information. zenon's data access runs in real time. This capability enables, for example, immediate escalation of alarms to reduce downtimes and increase availability and reliability of the utilities.
 • Increased efficiency: With a holistic view of your production line and intelligent data analysis, you can identify greater opportunities for efficiency, allowing you to reduce energy consumption and create a more optimized process.
 • Reduced costs: Along with better efficiency and less consumption comes a lower cost of operation to boost your facility's profitability. zenon's load management capabilities allow you to reduce energy costs by automating your energy control, avoiding load peaks and reducing energy costs.
 • Valuable insights: With the ability to collect data from your utility and production equipment, zenon delivers even more insights. Correlating production data with energy and media information can identify losses and issues before they become problems.

 

Contact COPA-DATA today

With comprehensive, real-time views and extensive data analysis, zenon is the ideal tool for beverage and food manufacturing utilities supervision. This powerful platform comes from the experts at COPA-DATA, where we've been working in the industry since 1987 and continuously strive to further enhance zenon with the latest technologies and make them available for easy use.

 

Learn more about implementing zenon by reaching out to COPA-DATA. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Download: Solution Leaflet

  Zarządzanie odpadami w przemyśle...

Solution Leaflet

Zarządzanie odpadami w przemyśle spożywczym i napojów z zenon

1.8 MB