Hantering av energidata med zenon i fordonsproduktion

Automotive EDMS

 

Så här kan ni använda zenon för att hantera era energidata på ett enkelt och tydligt sätt

Det är inte bara medveten om hållbar miljö som ökar hos företagen, sökandet efter möjligheter att spara pengar har också fått ökat fokus. zenons programvaruplattform förser er med en snabb och transparent överblick av energiförbrukningen i ert företag.

I bilindustrin är energikostnader och kontrollerad resursförbrukning avgörande för ett företags framgång. zenon tillhandahåller optimalt stöd genom att visualisera data på flera olika sätt: från viktiga prestandaindikatorer, energianalyser, trendkurvor, listor över larmmeddelanden och händelser direkt till komplexa grafiska rapporter. Energiförbrukningen kan analyseras noga både i relation till producerad volym och i kombination med prisdata.

 

Identifiera besparingspotential med ett ögonkast

När zenon används som ett hanteringssystem för energidata (EDMS) kan det hjälpa till att identifiera potentiella besparingar avseende förbrukning. Programvaruplattformen stöder dig genom att automatiskt samla in och utvärdera energidata. Ni kan använda detta som grund för beslutsfattande avseende energihantering. När dessa potentiella besparingsområden har identifierats kan motsvarande åtgärder implementeras. Detta sänker energikostnaderna i det långa loppet. Nu när resurstillgången minskar och energikostnaderna samtidigt ökar blir detta en avgörande fördel för företagen, inklusive dem utanför bildindustrin.

 

Ett litet ekologiskt fotavtryck är en kraftfull offentlig bild

En minskning av energiförbrukningen och tillhörande minskning av det ekologiska fotavtrycket för ert företag främjar även allmänhetens bild av er. Processen att hantera resurser på ett mer miljövänligt sätt och att säkerställa hållbar produktion kan kommuniceras effektivt till allmänheten genom miljörapporter och PR. Detta sänder positiva resultat till intressenter och aktieägare.

 

zenon tillhandahåller stöd för efterlevnad av standarder

Juridiska ramverk och företagsstrategier definierar reglerna kring energiförbrukning. Endast system som uppfyller vissa specifikationer och krav blir certifierade. Som hanteringssystem för energidata stöder zenon implementeringen av energi- och miljöstandarder, som ISO 50001. zenon är certifierat eftersom den lever upp till kraven som anges i TÜV Süds standard "Certified energy data management system".

 

Fullständig transparens avseende energiförbrukning

zenon har stöd för mer än 300 olika kommunikationsprotokoll, inklusive internationella standarder. Tack vare denna mängd drivrutiner och tillhörande höga nivå för konnektivitet kan många olika mätare kopplas samman till hanteringssystemet för energidata och utvärderas. Detta avslöjas unika energiförbrukningsvärden för produktionen på ett transparent sätt. Tidigare var det ofta oklart hur mycket energi som krävdes i respektive produktionsområde. Ett exempel på en utvärdering av energiflödet är Sankey-diagrammet. Detta avbildar energin inom företaget på ett tydligt format som är lätt att förstå. Detta ger användare både förbättrad kostnadsmedvetenhet och möjligheten att proaktivt vidta åtgärder för att spara pengar.