Vägen till smarta fabriker med zenon

 

Sakernas internet och dagens produktionsmiljö

Framtida koncept med cyberfysiska system och sakernas internet (IoT) i produktion inbegriper diskussioner om fullständigt nätverkade, självorganiserande produktionssystem. Dessa system definierar den högteknologiska strategin Industry 4.0 som en viktig komponent för en smart fabrik.

 

Det återstår mycket forskning och utveckling innan vi uppnår fullständigt digital tillverkning. Nätverk med sensorer och manövreringsorgan via internet innebär att vi med vår nuvarande tekniska nivå står inför obesvarade frågor, såsom realtidskompatibilitet och säkerhet. Dessa behövs i en industriell kontext.

 

En helt automatiserad fabrik som använder IoT är inte enda sättet för framtida tillverkning. Med hybridarkitekturer kan vi redan nu ta oss in på mindre utforskad potential när det gäller resursutnyttjande, effektivitet och flexibilitet vid tillverkning. Så länge nätverksinfrastrukturer och protokoll inte medger realtidskapabla processer via internet får vi arbeta med arkitekturer som fungerar med en “uppdelning av arbete“, både decentraliserad och central intelligens. Och, eftersom människan kommer att fortsätta spela en avgörande och fortsatt viktig roll i produktionen under en överskådlig framtid, kommer kontinuerlig förbättring av ergonomi och minskning av arbetskostnader att förbli en viktig faktor i produktionen.

 

Sakernas internet finns nu närvarande i nästan alla delar av det dagliga livet, från fitness-armband som kommunicerar med molnet och parkeringssensorer som tillhandahåller information till parkeringsguidningssystem på hög nivå och till intelligenta kylskåp som håller koll på lagrade produkter. Men vad har IoT för betydelse i produktionen?

 

IoT-utvecklingen har gjort det möjligt för tillverkare att skapa smarta fabriker, tillverkningsanläggningar som använder ett konstant datainflöde från sensorer och andra IoT-enheter för att övervaka verksamheten, anpassar sig efter utmaningar automatiskt och förbättrar resursutnyttjandet och ergonomin. Smarta fabriker använder programvara som zenon för att automatisera och kontrollera processer för att förbättra sin anpassningsförmåga.

Med IoT kan tillverkare att skapa smarta fabriker som använder Industry 4.0-teknik till att automatisera och styra processer och förbättra resursutnyttjandet.

Med så mycket utveckling inom industriell tillverkning kommer resan mot den digitala fabriken att vara en kontinuerlig evolution snarare än en industriell revolution som sker över en natt. Befintlig heterogen produktionsutrustning, långa investeringscykler och begränsade möjligheter att experimentera med pågående produktion är typiska förhållanden som lever kvar.

 

Låt oss tänka på vägen till den smarta fabriken som en resa som startade för över 40 år sedan med att den programmerbara logikkontrollen (PLC) uppfanns. Idag kan vi tänka på PC-baserad automatisering som ett mellansteg till den digitala fabriken.

 

Under lång tid ansågs huvuduppgiften för automatisering vara att få en pålitlig styrning av industriella processer. Samtidigt kan ett kontinuerligt flöde av information genom automatisering ge er möjlighet att producera intelligentare. Dessutom gör dagens program och logik det möjligt för oss att spara resurser, bli mer effektiva och producera mer flexibelt.

 

Även om smart fabriksteknik fortfarande är under utveckling kan ni börja ta del av fördelarna med smart tillverkning redan idag. Här finns det ni behöver veta om ändringarna och möjligheterna som hör samman med industriell automatisering.

 

 

Utmaningar och möjligheter med smarta fabriker

För att på ett framgångsrikt sätt implementera smart tillverkning måste företagen kunna hantera:

 • Stora mängder data: IoT-enheter som är uppkopplade i en smart fabrik samlar konstant in data om tillverkningsprocessen. Dessa data är oanvändbara utan rätt analysverktyg. Antalet sammankopplade enheter som samlar in data kan leda till säkerhetsbekymmer, eftersom fler enheter innebär fler ingångspunkter till nätverket. Det är därför det är viktigt att välja rätt programvaruplattform för industriell automatisering.
 • Föråldrade produktionslinjer: Komplexa maskiner är dyra och byts sällan ut. Ett företag kan behöva fasa ut gammal utrustning innan det kan köpa maskiner som är kompatibla med tekniken som behövs i en smart fabrik. Med maskinvaruoberoende programvara blir säkerhetsanpassning i efterhand ett mer genomförbart alternativ.
 • Systemkomplexitet: Sammankopplingen gör att vårt system blir mer komplext. Varje element måste integreras med de övriga och fungera som förväntat. Att säkerställa att varenda liten sensor fungerar ordentligt kan ta rejält med tid i anspråk.

 

Fördelarna med smarta fabriker överväger rejält behovet att hantera stora mängder data och koppla samman komponenter. Med smart fabriksteknik kan du:

 • Minska kostnaderna: Genom att optimera era processer och datahantering kan ni minska driftskostnaderna genom att använda era resurser effektivare.
 • Förbättra effektiviteten: Genom att analysera data från er smarta fabrik kan ni korrigera eller eliminera underpresterande resurser. En smart fabrik anpassar sig till efterfrågan och möjliggör förutsägbara inventeringskrav, vilket minimerar nertiden och maximerar produktiviteten.
 • Öka produktkvaliteten: En smart fabrik övervakar produkterna för att upptäcka kvalitetsdefekter och identifiera trender, vilket gör det möjligt för er att göra justeringar för att få högre avkastningsgrad och kundnöjdhet.
 • Minimera nertid för produktion: Smart fabriksteknik övervakar maskinernas prestanda dygnet runt. Med dessa insikter kan ni genomföra prediktivt underhåll på utrustningen för att förebygga problem innan de uppstår.

Med smart fabriksteknik kan ni minska kostnaderna, förbättra effektivitet, öka produkt-kvaliteten och minimera nertid för produktionen.

Sju steg mot en smart fabrik

Dessa sju steg bör tas när ni ska implementera principerna för en smart fabrik i er tillverkningsanläggning:

 

 1. För samman människor: Förutom tekniska utmaningar står tillverkarna även inför organisatoriska utmaningar. Detta drivs på av IT/OT-konvergensen vilket innebär att de personer som ställer upp målen måste samarbeta med de som vet vad som är tekniskt möjligt. Detta kräver tvärdisciplinära team med representanter från produktion (inklusive automatisering och driftsteknik), IT, marknadsföring och försäljning, såväl som hantering av leverantörskedjan.
   
 2. Hitta ett gemensamt språk: Termer som sakernas internet, cyberfysiska system, informationsflöden, verksamhetsprocesser, total kostnad för ägarskap, avkastning på investering och investeringscykler är viktiga för konceptet med smarta fabriker. Innan en diskussion ens kan äga rum måste teamet synkas gällande de faktiska problem som ska bemötas och se till att teknisk- och affärsjargong blir gemensamma mål som kan åtgärdas.
   
 3. Definiera verksamhetsmål: Teknikentusiaster tenderar att utvärdera idéer från perspektivet för teknisk genomförbarhet. Om teknik är ett verktyg för att bättre uppfylla syftet med företaget ska verksamhetsmålen vara huvudsakligt fokus. För att definiera målen ska företagen fråga sig själva: Skulle tillverkning med mer flexibilitet hjälpa oss att attrahera fler kundgrupper? Vilka kostnader (t.ex. energi, råmaterial) skulle utgöra en risk för vår affärsmodell? Vad ska vår produktion göra för att öka kundernas nöjdhet och lojalitet? Vad kan hjälpa oss att sticka ut i konkurrensen?
   
 4. Fastslå den ideala statusen: När verksamhetsmålen är tydliga är det möjligt att definiera en idealisk status för ert företag: En autonom fabrik? Produktanpassning för att åstadkomma produktion i batchstorlek ett eller lotstorlek ett? Kortare cykler från produktdesign till leverans?
   
 5. Genomför en kostnads-/förtjänstbedömning och skapa en investeringsplan: Företag bör även uppskatta vilka extra vinster man kan förvänta sig från verksamhetsmålen. Genom att utföra bedömningen kommer företaget även att definiera hur mycket de vill investera för att slutligen uppnå den ideala statusen, genom att ta med riskerna i beräkningen.
   
 6. Matcha teknik, genom att ta med kostnader och fördelar i beräkningen: Genom att veta vad ni behöver, vart resan kommer att ta er och investeringsramverket kan ni utvärdera hur ni ska nå er ideala status med den teknik som finns tillgänglig idag. Tillverkarna börjar ofta se positiva resultat när de har slutfört steg 1 till 5. Det blir även tydligt vilken teknik som saknas på vilka områden för att kunna gå vidare.
   
 7. Påbörja implementering och kontinuerlig förbättring: Sist men inte minst, sätt er plan i verket. Många företag börjar med ett pilotprojekt för att testa utrustningen, programvaran och den organisatoriska koordinationen. När dessa aspekter av ert projekt börjar ge resultat kan ni skala upp er plan för den smarta fabriken. Industriell programvara som zenon, till exempel, kan skala och växa allteftersom er verksamhet expanderar. Under tiden ska ni kontinuerligt övervaka implementeringen och integrationen av de föregående stegen och göra förbättringsplaner för framtiden.

Genom att veta vad ni behöver, vart resan kommer att ta er och investerings-ramverket kan ni utvärdera hur ni ska nå den ideala statusen med tillgänglig teknik.

Så här hjälper COPA-DATA er att hantera er smarta fabrik

På COPA-DATA hjälper vår zenon-programvaruplattform tillverkningsföretag att dra fördel av smart fabriksteknik. zenon levereras med två viktiga element — Engineering Studio, som gör det möjligt för systemintegratörer att designa projekt, och Service Engine, som tillhandahåller grafiska och anpassningsbara gränssnitt som ni kan använda för att driva projekt.

 

När ni väljer zenon som er programvara till den smarta fabriken kan ni dra nytta av flexibilitet, skalbarhet, situationsmedvetenhet och optimal säkerhet, inklusive rollbaserad användaradministration och nätverkskryptering. COPA-DATA utvecklar guider och verktyg på plats för att göra operationerna snabbare och enklare. Vi är en maskinvaruoberoende programvaruleverantör, så ni kan använda zenon med många typer av befintlig utrustning.

 

Branscher som förlitar sig på zenon för att samla in data och automatisera processer inkluderar:

 

 

Kontakta COPA-DATA för att få veta mer om våra lösningar

Implementering av zenon i er tillverkning kan hjälpa er att uppnå era verksamhetsmål med förbättrad effektivitet, produktkvalitet med mera. Förutom vår programvara erbjuder vi på COPA-DATA utbildning och supporttjänster som är skräddarsydda för er bransch, användarfall och nivå av expertis. Om du vill veta mer om våra lösningar för smarta fabriker, kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS