Smarta städer-lösningar för samhällsservice, byggnader och transportmedel

Enligt Förenta nationerna kommer två tredjedelar av världens befolkning att bo i städer år 2050. På COPA-DATA ser vi det som vårt uppdrag att använda alla våra resurser och möjligheter för att bidra på ett värdefullt sätt till en hållbar framtid som är värd att leva i – med innovativa lösningar baserade på vår mjukvaruplattform zenon och den senaste tekniken.

 

Smarta städer-teknik

Tekniken som idag används för att bygga smarta städer kallas vanligen för sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT). Sakernas internet gör det möjligt att ansluta vardagsföremål via internet. COPA-DATA utnyttjar denna teknik genom mjukvaruplattformen zenon för att möjliggöra smarta städer.

 

IoT-lösningar för smarta städer gör det möjligt för kommuner och olika typer av samhällsservice att fatta snabba och bättre beslut som leder till högre effektivitet, säkerhet och livskvalitet för vanliga människor. Vi lever i en digitaliserad värld där IoT-teknik gör det möjligt för oss att samla, analysera och använda data för att optimera processer och förbrukningen av värdefulla resurser.

 

Mjukvaruplattformen zenon använder denna tekniks fulla potential i flera syften, inklusive:

 • Datainsamling: Hårdvaruoberoende datainsamling och dataöverföring på alla dina egna arbeten och utrustningar.
 • Visualisering och styrning: Förenkling och strömlinjeformning av komplexa processer för att ge dig mer kontroll och en bättre förståelse.
 • Analysverktyg och rapportering: Beräkningar och uppskattningar baseras på både historiska data och data i realtid samt med hjälp av avancerade analysverktyg, artificiell intelligens och maskininlärning.
 • Ingenjörskonst: Konfigurering av automatiseringslösningar för att göra det enklare att genomföra projekt.
 • Datahantering: Jämförelse och organisering av data i realtid gör det möjligt för städer att fatta beslut med större inverkan.

 

Innovationsområden

Tack vare att teknik integreras i många olika områden i samhället finns det många element som kan ingå i utvecklingen av smarta städer, exempelvis:

 • Infrastruktur: Infrastrukturen i smarta städer kan omfatta alltifrån gatubelysning till vattenlednings- och transportsystem. zenon har förmågan att hålla ordning på och styra flera av dessa element.
 • Byggnader: Mjukvaruplattformen zenon kan samla in och analysera data för att förbättra systemen i en byggnad, t.ex. värme, luftkonditionering, belysning och hissar. Syftet är att optimera effektiviteten och energisparandet i byggnadens samtliga processer.
 • Energianvändning: I en smart stad handlar det om att hitta lösningar för att spara energi och samtidigt se till att stadsborna har tillgång till den energi som behövs. Med tanke på att urbana områden är så beroende av energianvändning har vår mjukvaruplattform zenon en rad olika funktioner för att erbjuda en tillförlitlig och robust energiförsörjning.

 

Smarta städer-lösningar med zenon

zenon har förmågan att analysera data och hjälpa till att utveckla smarta städer-lösningar som kan leda till bättre hållbarhet, säkerhet och effektivitet i städer över hela världen. Smarta städer-teknik kan tillämpas på stadskomponenter som energi, vatten, byggnader, transport och trafik. Se nedan för att få reda på mer om zenons djupgående lösningar för att möta städernas utmaningar.

 

Energi

Behöver du en lösning som gör det möjligt att säkra energiförsörjningen eller styra ditt nät mer effektivt? zenon kan hjälpa till att strömlinjeforma dina processer och förbättra tillförlitligheten i stadens nät, så att alla kan vara säkra på att de har tillgång till den energi de behöver. zenon kan erbjuda en integrerad miljö för alla applikationer, oavsett om det gäller smarta nät, understationer, vattenkraftverk, vindkraftverk eller solcellssystem.

 

Vatten

En tillförlitlig vattenförsörjning är ett av de viktigaste elementen som varje stad behöver. Mjukvaruplattformen zenon har metoder för att förutsäga förändringar i vattenförbrukningen och komma på sätt att lösa problemet.

Med zenon kan underhållstekniker till och med ta hand om läckor eller andra problem som kan uppstå i vattenförsörjningen med hjälp av larmmeddelanden. På detta sätt minskar antalet driftavbrott och det blir lättare att kontrollera kostnaderna för underhåll.

 

Smarta byggnader

zenon erbjuder hantering av samhällsservice i smarta städer genom att skapa enkla och effektiva lösningar för de arbeten och processer som äger rum i stadens byggnader. zenon kan till exempel hjälpa dig att komma på sätt att spara energi i offentliga byggnader i syfte att minska både kostnader och miljöpåverkan.

Eftersom denna mjukvara har förmågan att kombinera energisystem kan den även göra samma sak med de flesta andra system som krävs för driften av en byggnad. zenon kan ta alla dessa system, t.ex. uppvärmning, luftkonditionering, hissar och elektricitet, och samla dem i en mer hanterbar automatiserad process.

 

Transport och trafik

En annan aspekt av livet i smarta städer som zenon kan förbättra är kollektivtrafiken och trafiksystemet i allmänhet. Det går till exempel att använda mjukvaran för att övervaka och styra belysningen på landningsbanor eller för att styra displayer som hänger ovanför vägar med mycket trafik.

 

En av zenons huvudfunktioner är energibesparing så vår mjukvara håller även uppsikt över möjliga sätt att minska energianvändningen i kollektivtrafiken.

 

Smarta städer-lösningar med zenon

Om du väljer zenon för att underlätta vidare stadsplanering kommer du att kunna dra nytta av ett antal fördelar, bland annat:

 • Systemstyrning från vilken plats som helst
 • Enkel integrering med redan befintliga system och infrastruktur
 • Användarvänliga guider (wizards) och verktyg
 • Visualisering med hög prestanda
 • Avancerad rapportering och analysverktyg för prognoser
 • Skalbarhet för projekt och system
 • Flexibilitet vid nya arbeten
 • Snabb, säker tillgång till information

 

Alla dessa fördelar är utformade för att låta dig skapa mer effektiva processer med högre kvalitet med hjälp av zenons automatiseringslösningar. Tack vare smarta städer-teknik är de urbana områdena idag snabbare, säkrare och mer hållbara. Vår mjukvara använder det senaste inom innovation för att garantera maximal avkastning på investering och för att uppfylla städernas framtida behov.

 

Planera din smarta stad med zenon

Vår mjukvaruplattform zenon är säker och enkel att använda, och den håller snabbt på att bli det urbana livets framtid. IoT-lösningar för smarta städer kan implementeras inte bara inom energisparande processer och vid byggnation, utan även inom hela branscher.

Med zenon är en stad inte enbart en stad – den förvandlas till något som är smartare och mer i fas med morgondagen. Integrera smarta städer-teknik och automatisering i stadens planering och processer med zenon redan idag. Kontakta oss nu för mer information om våra smarta städer-lösningar som är i ständig utveckling.

Smart City solutions with zenon

 

zenon has the power to analyze data and help develop Smart City solutions that can improve sustainability, safety, and efficiency in cities all over the world. Smart City technology can apply to many different city components, such as energy, water, buildings, transportation, and traffic. See below to learn more about zenon’s wide-reaching solutions to city challenges.

Energy

If you need a solution that allows you to secure energy supply or control your grid more effectively, zenon is a proven and reliable way to streamline your processes and improve network reliability in the city, so that everyone can depend on the energy they need to function.Whether it is for smart grids, substations, hydropower plants, wind farms, or photovoltaic systems, zenon provides an integrated environment for all applications.

Water

A reliable water supply is one of the most important services that every city needs. The zenon Software Platform has capabilities to predict rates of water depletion and provide answers so you can resolve problems. With zenon, maintenance technicians can stay on top of leaks or other problems that may occur with the water supply through the help of alert messages. This way, downtime is reduced and maintenance costs can be more easily controlled.

Smart Buildings

zenon offers utility management for Smart Cities by creating simple and effective solutions for the operations and processes that take place in city buildings. For example, zenon can help you come up with ways to save energy in public buildings to cut down on costs, waste, and your impact on the environment.

This software has the ability to integrate energy systems and, it can do the same thing with most systems that are needed to run a building. From heating and air conditioning to elevators and electricity, zenon can take on the management of all these systems and condense it into a more streamlined and data-driven automated process.

Transportation and Traffic

Another aspect of Smart City life that zenon can enhance is the public transportation and traffic systems. For instance, you can use zenon to oversee and control lighting on airport runways or to control overhead displays on high-traffic roads. Because one of zenon’s staple functions is the conservation of energy, our software also monitors for possible savings in public transportation energy usage.

 

Smart City benefits with zenon

If you choose zenon to help you move forward with your urban planning, you’ll receive a number of benefits, including:

 • System control from any location
 • Easy integration with existing systems and infrastructures
 • Easy-to-use wizards and tools
 • High-performance visualization
 • Advanced reporting and predictive analytics
 • Scalability for projects and systems
 • Flexibility with new operations
 • Fast, secure access to information

Every one of these benefits is designed to help you create higher quality, more efficient processes with automation solutions built with zenon. Thanks to Smart City technology, urban areas today are quicker, safer and more sustainable. Our software uses the latest innovations to ensure maximum return on investment and meet the future needs of any city.

 

Plan your Smart City with zenon

Our zenon Software Platform is secure and easy-to-use, and it's quickly becoming the future of urban life. IoT solutions for Smart Cities can be implemented, not only in energy-saving and building processes, but also across entire industries.

 

With zenon, a city is no longer just a city — it’s something altogether smarter and more in tune with tomorrow. Discover how to integrate Smart City technology and automation into your city plans and processes with zenon today. Contact us now for more information about our ever-developing Smart City solutions.

 

KONTAKTA OSS

 • Automatiseringsmjukvara för en säker och hållbar energiförsörjning

  Energi

  Förnybar energi, smarta nät, transformatorer – zenon levererar intelligenta lösningar för stabil energiproduktion och distribution.

 • Automatiseringsmjukvara för vatten- och avloppsvattenhantering

  Vatten

  Problemfri och effektiv drift av vatten- och avloppssystem dygnet runt? Inga problem med zenon från COPA-DATA.

 • Automatiseringsmjukvara för smarta byggnader

  Smarta byggnader

  Hissar, luftkonditionering, uppvärmning, belysningssystem, vatten, elektricitet – en byggnad innehåller flera olika system som länkas samman på ett automatiserat vis.

 • Automatiseringsmjukvara för trafik och kollektivtrafik

  Transport & trafik

  Effektiv kollektivtrafik och intelligent trafikflöde för morgondagens stad – det är möjligt redan idag med zenon.

 • Smart stad: Microsoft CityNext

  Microsoft CityNext

  Prisbelönade av Microsoft i den världsomfattande kategorin "Offentlig sektor: Microsoft CityNext”: COPA-DATA:s smarta städer-lösningar med zenon.

 • Smarta städer-lösningar med zenon

  Smarta städer-lösningar med zenon

  COPA-DATA bidrar på värdefulla sätt till smarta städer och dess invånare. Vill du få en snabb överblick? Ladda ner nu.

Smart City solutions with zenon

Fact Sheet

Smart City solutions with zenon

314 KB

Smart City

Poster

Smart City

1.9 MB

Leibnitzerfeld Wasserversorgung (Austria)

Success Story

Leibnitzerfeld Wasserversorgung (Austria)

1.6 MB

Fler framgångsberättelser

Smart City Insights

Städer blir allt smartare, och mer hållbara och smarta städer hjälper till att förbättra levnadsstandarden i städer och förorter runt om i världen.