Skontaktuj się z Ekspertem

Nowoczesne zarządzanie produkcją w przemyśle spożywczym

 

Kompleksowe zarządzanie liniami jest ważnym czynnikiem sprawnego przebiegu produkcji. Odpowiednie i nowoczesne oprogramowanie do zarządzania produkcją pozwala uzyskać przydatny ogląd procesów produkcyjnych i znaleźć sposoby całościowej optymalizacji produkcji. Oprogramowanie do linii produkcyjnych dostarcza przejrzyste analizy i rekomendacje potrzebne do stopniowej optymalizacji procesu produkcyjnego. 

 

Linie żywności i napojów składają się z wielu różnych maszyn, urządzeń i sprzętów, których śledzenie może stać się trudne. Dzięki ogromnym możliwościom komunikacji oprogramowania zenon można je wszystkie łatwo integrować i obsługiwać. Zintegrowany interfejs oprogramowania zenon daje wgląd w stan sprzętu, ułatwia prowadzenie profilaktycznej konserwacji i szukanie sposobów zwiększania wydajności. 

 

 

Kwestie zarządzania liniami w zakładach spożywczych

Z zarządzaniem liniami wiążą się pewne wyzwania. Do najczęściej spotykanych trudności z zarządzaniem liniami w zakładach produkujących żywność i napoje należą:

 • Pełny wgląd w linie: Kierownicy linii muszą nieustannie zwracać uwagę na status maszyn, przestoje, przewidywaną wielkość produkcji, obsadzenie obsługi maszyn i wiele innych kwestii. Aby utrzymać poziom produkcji, kierownicy linii muszą mieć stały dostęp do aktualnych informacji na temat statusu sprzętu. 
 • Wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym: Bieżące wskaźniki KPI informują kierowników linii o aktualnym działaniu zarówno całej linii, jak i poszczególnych maszyn. Wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym dają ogląd OEE, dostępności, wydajności, jakości i średniego czasu bezawaryjnej pracy.
 • Analizy historyczne: Informacje pochodzące z analizy historycznej pozwalają firmie zrozumieć wielkość produkcji danej linii w kategoriach wydajności dziennej, tygodniowej i miesięcznej. Analiza historyczna umożliwia ustalenie, które maszyny odpowiadają za większość przestojów i strat, jest źródłem szczegółowych statystyk dotyczących alarmów.

 

Korzyści nowoczesnego zarządzania z zenon w przemyśle spożywczym

zenon to wydajna platforma programowa, która upraszcza zarządzanie liniami produkcyjnymi i zautomatyzowane operacje w przemyśle spożywczym. Rozwiązuje problemy z zarządzaniem liniami, z którymi boryka się wielu producentów żywności i napojów, i może dostarczać szeroki zakres dodatkowych informacji pozwalających na usprawnienie operacji w wielu różnych obszarach. To solidne rozwiązanie może:

 

Funkcje zarządzania produkcją w oprogramowaniu zenon

 

zenon tworzy środowisko ułatwiające zautomatyzowany inżyniering i prostą kontrolę przez użytkownika. W nowoczesnym zarządzaniu liniami produkcyjnymi w zakładach spożywczych często przydają się następujące funkcje:

 • Analiza danych: Aby ulepszyć linię produkcyjną, trzeba ją zrozumieć. Oprogramowanie zenon gromadzi ogromny zakres danych, od informacji na temat produkcji po zużycie energii i wyzwalanie alarmów. Upraszcza również sortowanie tych danych za pomocą zintegrowanych narzędzi do filtrowania i pogłębionych raportów.
 • Raportowanie według szablonu: Kiedy trzeba wyeksportować te dane, można skorzystać z funkcji raportowania obejmujących różne szablony, między innymi raporty OEE, analizy danych na temat energii lub inne specjalistyczne opcje/funkcje.
 • Archiwizacja danych historycznych: Dane historyczne stanowią istotny element optymalizacji wydajności sprzętu. zenon może archiwizować i analizować dane historyczne przy użyciu takich funkcji, jak raporty tygodniowe, miesięczne i roczne. 
 • Informacje dostosowane do pełnionych stanowisk: Różni pracownicy potrzebują różnych informacji i zenon przystosowuje się do tego, prezentując informacje zgodnie ze stanowiskiem użytkownika. Niezależnie od tego, czy użytkownik znajduje się w dyspozytorni, czy korzysta z tabletu na hali produkcyjnej, jego rola dyktuje to, co widzi, więc może skupić się na tym, co jest ważne dla jego potrzeb.
 • Integracja linii produkcyjnych: Niejednorodne linie produkcyjne obejmują urządzenia od wielu różnych producentów, w różnym wieku i stanie. zenon łączy je w jeden łatwy do kontrolowania system, który gromadzi dane z całego sprzętu. Pomaga również zyskać elastyczność, ponieważ umożliwia dostosowanie konfiguracji niezbędnej do spełniania zmieniających się wymagań branżowych.
 • Zarządzanie wieloma lokalizacjami: oprogramowanie zenon można nawet rozbudować do aplikacji w chmurze i uzyskiwać dane z różnych zakładów, niezależnie od tego, czy znajdują się w różnych krajach, czy w tym samym mieście. Zapewnia to dostęp do danych w czasie rzeczywistych i kontrolę całej firmy.

 

Dowiedz się więcej o Platformie Programowej zenon

Jeśli chodzi o nowoczesne zarządzanie produkcją w przemyśle spożywczym, oprogramowanie zenon może przynieść korzyści w całym zakresie linii produkcyjnych i prowadzenia działalności. zenon jest produktem firmy COPA-DATA, znanej z wprowadzania innowacji w tej branży od 1987 roku. Nieustanie udoskonalamy oprogramowanie zenon i regularnie aktualizujemy jego mechanizmy logiczne i algorytmy, by aby spełniało ono ewoluujące potrzeby.

Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zenon, skontaktuj się z nami.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter
Be well informed

about F&B and COPA-DATA

 

 

Our customers

 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter

zenon's line management features

zenon creates a landscape facilitating automated engineering and simple user control. Food and beverage factory line management often benefits from the following features:

 

 • Data analysis: If you want to improve your production line, you need to understand it. zenon collects a massive range of data, from production information to energy consumption and alarm triggers. It also simplifies sorting this data with an integrated filter and in-depth reporting tools.
 • Template reporting: When it's time to export that data, our reporting features include various templates so you can report on your OEE, analyze energy data or benefit from our other specialized reporting capabilities.
 • Historical data archiving: Historical data is a significant part of optimizing your equipment performance. zenon can deliver historical data archival and analysis with features like weekly, monthly and annual reports. 
 • Role-based information: Different employees need different pieces of information, and zenon adapts to that, showing information according to the role of the user. Whether they're in the control room or on a tablet on the shop floor, the user's role dictates their display, so they can focus on what's important to their needs.
 • Integration of production lines: Heterogeneous production lines include machinery from many different manufacturers at various ages and conditions. zenon brings them together into an easy-to-control system that gathers data from all equipment. It also helps you gain flexibility, as you can adjust your setup as needed to meet changing industry needs.
 • Management of multiple locations: zenon can even be expanded into a cloud application and pull data from a variety of locations, whether they're in different countries or the same town. Get live data and control across the company.

 

Learn more about the zenon Software Platform

When it comes to food and beverage manufacturing line management, zenon can provide benefits across your production line and business. zenon comes from COPA-DATA, a company known for introducing innovation in this industry since 1987. We're committed to continually improving zenon and regularly update its logic and algorithms to meet evolving needs.

 

To learn more about zenon, please reach out to us.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Download: Solution Leaflet

  Zarządzanie linią produkcyjną z...

Solution Leaflet

Zarządzanie linią produkcyjną z pomocą oprogramowania zenon

1.5 MB